Komunikat z 336. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 grudnia 2016 r.

data aktualizacji 06 grudnia 2016

1.    W trzysta trzydziestym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów2,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju3,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego4,
•    Pan Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej5,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej6.
 

2.    Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie:

•    polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2017 r.

Otoczenie zewnętrzne polskiej gospodarki charakteryzuje się nadal podwyższonym poziomem ryzyka. Wpływ na to ma m.in. wynik czerwcowego referendum dotyczącego dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oraz wynik grudniowego referendum konstytucyjnego we Włoszech. Dlatego KNF zaleca instytucjom finansowym utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a w niektórych przypadkach jej dalsze wzmocnienie.

Polityka dywidendowa prowadzona w ostatnich latach przez instytucje finansowe zgodnie z zaleceniami KNF pozwoliła na wzmocnienie ich bazy kapitałowej i poprawę zdolności do absorbowania potencjalnych strat. Wpływa to korzystnie na utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa polskiej gospodarki, a także systemu finansowego, pozwalając na jego dalszy rozwój.

Każdy z sektorów otrzyma zalecenia pismem Przewodniczącego KNF.

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej

3.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Rafała Jerzego Hiszpańskiego na stanowisko prezesa Zarządu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.,
•    Pani Katarzyny Wojdyły na stanowisko członka Zarządu Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
•    Pana Stanisława Kluzy na stanowisko prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

4.    Komisja wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pani Renaty Głuszczuk na stanowisko członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Cuprum”, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Wyniki głosowania KNF: 7 głosów za powołaniem (M. Chrzanowski, W. Kwaśniak, L. Gajek, P. Nowak, A. Artwich, J. Wojtyła, Z. Sokal), 1 głos wstrzymujący się (A. Kaźmierczak).

5.    Komisja jednogłośnie uznała  Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiejza podmiot dominujący wobec Alior Banku S.A. w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 lit. b i pkt 14 ustawy Prawo bankowe stwierdzając, że ma możliwość wywierania znaczącego wpływu na Alior Bank S.A. za pośrednictwem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.

6.    Komisja stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia przez LC CORP oraz co do pośredniego nabycia przez Leszka Czarneckiego akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Open Life w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki i wyznaczyła dzień 8 czerwca 2017 r. jako termin, do którego powinno nastąpić bezpośrednie i pośrednie nabycie akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Open Life w liczbie zapewniającej przekroczenie przez Zawiadamiających 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Wyniki głosowania KNF: 7 głosów za brakiem sprzeciwu (M. Chrzanowski, W. Kwaśniak, L. Gajek, P. Nowak, A. Artwich, J. Wojtyła, Z. Sokal), 1 głos wstrzymujący się (A. Kaźmierczak).

7.    Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową:

 
•    China Construction Bank (Europe) S.A.


Komisja jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Wskazane przez Komisję warunki dotyczą zobowiązania China Construction Bank (Europe) S.A. do:

•    informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez China Construction Bank (Europe) S.A w związku z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:
- sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Wielkiego Księstwa Luksemburga,
- sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów przez luksemburski system gwarancyjny,
- sposobie i miejscu przechowywania gromadzonych środków, stosowanych zabezpieczeniach i zasadach wypłaty środków,
- danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni - fizyczny kontakt z oddziałem,
- miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
- możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności China Construction Bank (Europe) S.A i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega China Construction Bank (Europe) S.A,
•    zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
•    udostępniania do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu,
•    powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
•    zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
•    zapewnienia  jednoznacznego rozdzielenia oferty usług świadczonych w ramach ewentualnie prowadzonej  równolegle na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej (na podstawie swobody świadczenia usług), od oferty oddziału,
•    stosowania wysokich standardów identyfikacji klienta, w szczególności zapewniających prawidłową weryfikację tożsamości klienta oraz przewidujących odmowę świadczenia usługi w przypadku braku możliwości takiej weryfikacji,
•    powstrzymywania się od wykorzystywania ewentualnej przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych w Polsce, powstałej na skutek działania mechanizmów niemających charakteru rynkowego, a w szczególności na skutek niestosowania się do funkcjonujących na rynku usług bankowych w Polsce zasad prowadzenia działalności bankowej, wynikających z regulacji i rekomendacji nadzorczych,
•    stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.


8.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom zwykłym na okaziciela formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji):

•    Bank BPH S.A. – z dniem 20 grudnia 2016 r.

9.    Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o skreśleniu Jolanty Załęckiej z rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

10.    Komisja jednogłośnie nałożyła na CFI Holding S.A. karę pieniężną w wysokości 400 tysięcy złotych, na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, wobec stwierdzenia, że spółka:

•    w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012, nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016, poz. 860) - dalej „Rozporządzenie” - poprzez przekazanie niepełnego skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok, tj. niezawierającego opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
•    w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok 2012, nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3, § 91 ust. 1 pkt 3 i 7 Rozporządzenia poprzez przekazanie niepełnego raportu rocznego za 2012 rok, tj. niezawierającego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu finansowym;
•    w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. B64 lit e, h oraz q (ii) Załącznika B do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”, dalej MSSF 3, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z dnia 29 listopada 2008 r. z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2014 r. - poprzez niepełne ujawnienia związane z połączeniem jednostek w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Naruszenia dotyczyły nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa oraz miały miejsce czasie kiedy Spółka była emitentem, którego akcje dopuszczone były do obrotu.
Ukaranie spółki CFI Holding S.A. nastąpiło w związku ze stwierdzeniem naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami okresowymi. Dokonane przez Spółkę naruszenia powstałe w związku z publikacją raportów okresowych rok 2012 dotyczyły przekazania przez Emitenta niepełnego skonsolidowanego raportu rocznego, tj. niezawierającego opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012 oraz niepełnego raportu rocznego za rok 2012, tj. niezawierającego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz opinii podmiotu uprawnionego o badanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012. Naruszenia dokonane w raporcie rocznym za rok 2014 dotyczyły niepełnych ujawnień w zakresie połączenia jednostek w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014. Spółka w ww. sprawozdaniu nie ujawniła między innymi: jakościowego opisu czynników, które doprowadziły do ujęcia wartości firmy, informacji na temat nabytych należności, a także przychodów oraz zysków lub straty połączonej jednostki za bieżący okres sprawozdawczy, wyliczonych w taki sposób, jak gdyby datą przejęcia w przypadku wszystkich połączeń jednostek przeprowadzonych w trakcie roku był początek rocznego okresu sprawozdawczego.
Sposób sporządzenia ww. sprawozdań finansowych uniemożliwiał inwestorom rzetelną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej grupy kapitałowej Spółki. Podkreślenia wymaga, że w związku z raportami okresowymi za rok 2012 przez 2 tygodnie inwestorzy nie mieli rzetelnej i pełnej informacji o sytuacji finansowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej co w okresie restrukturyzacji miało dla nich istotne znaczenie. Natomiast skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 nie zawierało rzetelnych i pełnych informacji na temat znaczącej transakcji dokonanej przez Spółkę pod koniec roku 2014.
Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego naruszenia dokonane przez CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z publikacją ww. sprawozdań finansowych były istotne z punktu widzenia odbiorców tych sprawozdań finansowych i wpływały istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych Spółki.
Ponadto biorąc pod uwagę zarówno ilość dokonanych naruszeń, jak i ich wagę, wskazać należy, iż uczestnicy rynku kapitałowego, przy podejmowaniu decyzji odnośnie zaangażowania w akcje Spółki, bazują na informacjach, których poziom wątpliwości odnośnie wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdań był na tyle istotny i szeroki, że nie pozwalał na wiarygodną ocenę tych sprawozdań przez biegłego rewidenta. Stanowi to istotną sprzeczność z podstawową zasadą transparentności spółek publicznych. Inwestorzy angażujący środki pieniężne w akcje spółek publicznych powinni mieć możliwość podejmowania decyzji inwestorskich w oparciu o kompletne i rzetelne informacje, pozwalające na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki. Dlatego też, dla wzmocnienia wiarygodności publikowanych sprawozdań półrocznych i rocznych, podlegają one badaniu lub przeglądowi niezależnego i zewnętrznego podmiotu, którym jest biegły rewident. Badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta uwiarygadnia informacje w nich zawarte. W przypadku, gdy sporządzone sprawozdanie finansowe nie są na tyle wiarygodne, by profesjonalny podmiot wydał pozytywną opinię z badania lub raport z przeglądu, nawet wskazując w zastrzeżeniach na istotne odstępstwa od przyjętych zasad rachunkowości, odbiorcy sprawozdań finansowych pozbawieni są możliwości dokonania rzetelnej i kompletnej oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki. W związku z powyższym Komisja nałożyła na Spółkę sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej.
Komisja w postępowaniu wykazała naruszenia przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie, a naruszenia te miały miejsce w związku z publikacją raportów okresowych za dwa lata obrotowe. W ocenie Komisji sumienne i terminowe wywiązywanie się przez emitentów papierów wartościowych z obowiązków informacyjnych umożliwia inwestorom podjęcie możliwie najbardziej optymalnej decyzji inwestycyjnej. Dlatego też spółki powinny dochować należytej staranności w sporządzaniu informacji bieżących, poufnych oraz okresowych, a następnie publikować je w sposób i w terminie przewidzianym przez prawo. W przypadku zaś Spółki całokształt okoliczności stwierdzonych naruszeń wskazuje na niestaranny sposób prowadzenia polityki informacyjnej.

11.    Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 2 biura usług płatniczych w wysokości po 900 złotych, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy wcześniejsze decyzje.

12.    Komisja zapoznała się z informacją na temat:

•    wyników Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za 2015 r.,
•    sytuacji banków w okresie I-IX 2016 r.,
•    sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2016 r.,
•    sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2016 r.,
•    sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP) i Biur Usług Płatniczych (BUP) w III kwartale 2016 r.,
•    sytuacji finansowej sektora domów maklerskich.

13.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    20 grudnia 2016 r.
•    10 stycznia 2017 r.
•    31 stycznia 2017 r.
•    14 lutego 2017 r.
•    28 lutego 2017 r.
•    14 marca 2017 r.
•    28 marca 2017 r.
•    11 kwietnia 2017 r. 

_____________________________

1Pan W. Kwaśniak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3c komunikatu.
2Pan P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2, 3c, 5, 7, 8, 9, 10 i 11 komunikatu.
3Pan A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3c i 5 komunikatu.
4Pan A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2 komunikatu.
5Pan J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2 komunikatu.
6Pan Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 9 i 11 komunikatu.