Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Złożenie przez Jana Gładkiego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z 28 kwietnia 2023 r., nakładającej na Jana Gładkiego jako osobę pełniącą obowiązki zarządcze we Fluid SA w upadłości z siedzibą w Sędziszowie:

  • karę pieniężną w wysokości 100 000 zł 

za przeprowadzenie transakcji objęcia 500 000 akcji Spółki o wartości 500 000 zł, w trakcie okresu zamkniętego związanego z publikacją przez Spółkę raportu okresowego za IV kwartał 2017 r., co stanowiło naruszenie art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR1.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 28 kwietnia 2023 r. nie jest ostateczna.

______________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE