Crowdfunding pożyczkowy – sprawdź, zanim zainwestujesz

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego obserwuje przypadki oferowania bezpośrednio przez przedsiębiorców (np. wytwórców dóbr konsumpcyjnych) produktów o charakterze finansowym w postaci pożyczek pieniężnych, które przez potencjalnych nabywców takich produktów mogą być odbierane jako produkty inwestycyjne oferowane w ramach regulowanego rynku finansowego. Pożyczki te zaciągane są przez przedsiębiorców na potrzeby sfinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych obarczonych ryzykiem biznesowym. 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, że tego typu usługi nie są usługami oferowanymi przez podmioty licencjonowane i nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, a w szczególności przez dostawców usług finansowania społecznościowego i platform finansowania społecznościowego w rozumieniu przepisów dotyczących usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Nierzadko tego typu oferty dystrybuowane są przy wykorzystaniu stworzonych specjalnie na te potrzeby stron internetowych, a w komunikacji marketingowej dotyczącej tych ofert wykorzystywane jest określenie „crowdfunding pożyczkowy”. To określenie wraz z materiałami informacyjnymi i promocyjnymi prezentującymi stopy zwrotu z inwestycji, działalność właściciela projektu, jego sytuację ekonomiczną czy opis ryzyka związanego z inwestycją może sprawiać wrażenie, że są to usługi finansowania społecznościowego i oferty te podlegają regulacjom rynku finansowego, przewidującym nadzór publiczny nad procesem ofertowym i chroniącym w szczególny sposób interesy inwestorów. 

W rzeczywistości tak nie jest. Relacje pomiędzy właścicielem projektu i pożyczkodawcami (inwestorami), odpowiedzialność pożyczkobiorcy czy zakres i zasady prezentowania informacji ofertowej oparte są na rozwiązaniach ogólnych wynikających z przepisów prawa cywilnego. Oferty takie nie muszą być związane z działaniami nielegalnymi. Tym niemniej, ze względu na to, że nie podlegają regulacjom rynku finansowego, mogą nie gwarantować dostatecznego zabezpieczenia interesów inwestorów. 

Ryzyko utraty zainwestowanych środków jest nieodłącznie związane z  inwestycjami na rynku finansowym, a skala możliwego zysku z inwestycji jest z reguły wprost proporcjonalna do skali tego ryzyka. Korzystanie z regulowanych form inwestowania lub lokowania środków finansowych nie eliminuje ryzyka związanego z produktem finansowym. Pozwala jednak to ryzyko kontrolować oraz ocenić jego skalę i podjąć świadomą decyzję.

O tym jak działa crowdfunding i co trzeba wiedzieć przed zainwestowaniem, UKNF informuje między innymi w kampanii „Nie wszystko złoto, co się świeci – Inwestuj świadomie”.

W celu weryfikacji rzetelności przedsiębiorcy i wywiązywania się przez powiązanych emitentów z dotychczas zaciągniętych zobowiązań, UKNF zaleca korzystanie z prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych rejestru zobowiązań https://data.kdpw.pl/oth/rze/info/. Znajdują się w nim informacje o  emitentach, w tym takie dane, które pozwalają zweryfikować kto nie reguluje terminowo wypłat odsetek, czy wykupu obligacji.

Powiązania właścicielskie można odnaleźć na stronie https://rejestr.io/.