Ostateczna decyzja ws. nałożenia kar na Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 31 maja 2023 roku wydała decyzję:

I.    utrzymującą w mocy decyzję z 22 grudnia 2021 roku w części:

1)    nakładającej na Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. („Spółka”) 

a)    karę pieniężną w wysokości 7 000 000 zł za nieogłoszenie, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia przez Spółkę 33% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding SA poprzez podmioty trzecie (tj. dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych „FIZANy”) posiadające akcje tej spółki w imieniu własnym, ale na rzecz Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o., wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding SA albo niedokonanie zbycia w tym terminie akcji Skarbiec Holding SA w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce, co stanowiło naruszenie art. 73 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie1 

b)    obowiązek wykonania w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding SA albo zbycia, w tym terminie, akcji Skarbiec Holding SA w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce

II.    uchylającą decyzję z 22 grudnia 2021 roku w części nakładającej na Spółkę karę pieniężną w wysokości 900 000 zł za pięciokrotny brak zawiadomienia Skarbiec Holding SA i Komisji o zmianach w stanie posiadania znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding SA, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie

III.    nakładającą na Spółkę karę pieniężną w wysokości 850 000 zł za czterokrotny brak zawiadomienia Skarbiec Holding SA i Komisji o zmianach w stanie posiadania znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding SA, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie.

Po rozpoznaniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła naruszenia i ich wagę. Komisja uchyliła punkt decyzji z 22 grudnia 2021 r. dotyczący nałożenia kary w wysokości 900 000 zł i wydała ostateczną decyzję nakładającą niższą karę za naruszenia wskazane w tym punkcie, stwierdzając, że Spółka dopuściła się nie pięciu lecz czterech naruszeń art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie.

Komisja przypomina – w ślad za komunikatem wydanym po decyzji z 22 grudnia 2021 r., że zawiadamianie o zmianach stanu posiadania, w przypadkach „parkowania” akcji spółki publicznej w innych podmiotach, a także realizowanie obowiązku wezwania do zamiany lub sprzedaży akcji, jest istotne dla inwestorów i stanowi jeden z fundamentalnych praw i obowiązków akcjonariuszy. Informacje o zmianach w stanie posiadania akcjonariuszy większościowych pozwalają inwestorom na bieżące monitorowanie tych zmian i zapoznanie się z aktualnym akcjonariatem, umożliwiając podjęcie decyzji inwestycyjnej. Katalog podmiotów, na które został nałożony obowiązek ujawniania swojego zaangażowania w spółkę publiczną obejmuje także podmiot, na rzecz lub zlecenie którego doszło do tzw. „parkowania akcji”. Ogłoszenie wezwania przez podmiot przekraczający określony próg pozwala na wyjście akcjonariuszom mniejszościowym z inwestycji na równych warunkach. Zawiadomienie o stanie zaangażowania w spółkę publiczną ma istotne znaczenie dla transparentności i zaufania do rynku.

Nałożenie na Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. alternatywnego obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji albo zbycia pakietu akcji podyktowane jest ważnym interesem uczestników rynku kapitałowego oraz koniecznością zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania. Celem zobowiązania Spółki do wykonania jednego z tych obowiązków jest przede wszystkim zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu oraz zapewnienie mniejszościowym akcjonariuszom skutecznej ochrony i adekwatnej  pozycji w relacjach z większościowymi akcjonariuszami oraz, w przypadku realizacji przez Spółkę obowiązku ogłoszenia wezwania, umożliwienie wszystkim inwestorom podjęcia  decyzji o ewentualnej sprzedaży akcji. Obowiązek ogłoszenia wezwania ma służyć ochronie akcjonariuszy mniejszościowych poprzez stworzenie im możliwości wyjścia ze Spółki na godziwych warunkach i we właściwym czasie lub ograniczenia zaangażowania w Spółkę, w sytuacji gdy dochodzi w niej do istotnego wzmocnienia pozycji jednego z akcjonariuszy.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w przypadku naruszenia wskazanego w pkt I wynosi 10 000 000 zł, a w przypadku naruszenia wskazanego w pkt III wynosi 5 000 000 zł.

______________________
1ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w brzmieniu obowiązującym przed 30 maja 2022 r.)