Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nałożenie kar pieniężnych na Pawła Paluchowskiego – członka Zarządu DREWEX SA w restrukturyzacji

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 28 kwietnia 2023 r. wydała decyzję nakładającą na Pawła Paluchowskiego – członka Zarządu DREWEX SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Drewex”):

1) karę pieniężną w wysokości 200 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego przez Drewex w związku ze sporządzeniem raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016 i raportu rocznego za rok obrotowy 2016,

2) karę pieniężną w wysokości 300 000 zł za:

a) nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego przez Drewex w związku ze sporządzeniem:

  • raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017
  • raportu rocznego za rok obrotowy 2017
  • raportu rocznego za rok obrotowy 2018

b) niewykonanie obowiązku informacyjnego przez Drewex w związku z nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości:

  • raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017

c) niewykonanie obowiązku informacyjnego przez Drewex w związku z nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości:

  • raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019
  • raportu kwartalnego za trzeci kwartał roku obrotowego 2019
  • raportu rocznego za rok obrotowy 2019
  • raportu kwartalnego za pierwszy kwartał roku obrotowego 2020,

co stanowiło naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie1.

Decyzja nakładająca kary na Pawła Paluchowskiego jest konsekwencją wydania 14 lipca 2022 r. decyzji nakładającej na Drewex kary pieniężne oraz wykluczającą akcje tej spółki z obrotu na rynku regulowanym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących raportów wskazanych w tej decyzji. Komisja 18 listopada 2022 r. wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 14 lipca 2022 roku.

Spółka akcyjna prowadzi działalność i wykonuje czynności na zewnątrz za pośrednictwem zarządu. W czasie naruszenia przez Drewex obowiązków informacyjnych dotyczących raportów wymienionych w pkt 1 i 2 Paweł Paluchowski był członkiem jednoosobowego Zarządu Drewex. Zatem odpowiadał on w pełni za zarządzanie tą spółką i wykonywanie przez nią obowiązków nałożonych przez prawo, w tym obowiązków informacyjnych.

Działania Pawła Paluchowskiego, który nie wypełniał należycie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Zarządu Drewex, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się z reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia w istotny sposób zachwiały podstawowym prawem uczestników rynku kapitałowego do powszechnego i równego dostępu do rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących spółki publicznej.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 1 000 000 zł. 

______________________
1ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Do pobrania

Nałożenie kar pieniężnych na Pawła Paluchowskiego – członka Zarządu DREWEX SA w restrukturyzacji

plik .pdf, 437,6kB
Pobierz