Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Ostateczna decyzja ws. - byłego członka Zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA)

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 28 kwietnia 2023 r. wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 26 sierpnia 2022 r. nakładającą na (...)1  – byłego członka Zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA) kary pieniężne w wysokości:

a) 1 700 000 zł za dziewięciokrotne nienależyte wykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, związanego z przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez Spółkę w latach 2017 – 2018,
b) 550 000 zł za niewykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR,

c) 650 000 zł za niewykonanie przez Spółkę 119 razy obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji,

co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia MAR1.

Po przeanalizowaniu wniosku (...)1  o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła naruszenia i ich wagę oraz podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z 26 sierpnia 2022 r.

Maksymalny wymiar kary za każde z naruszeń wskazanych w pkt a - c wynosi 4 145 600 zł.


______________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

______________________
1Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych