Ostateczna decyzja ws. BBI Development SA

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja) 6 kwietnia 2023 r. wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 14 lipca 2022 r. nakładającą na BBI Development SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

  • karę pieniężną w wysokości 600 000 zł

za nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej, powstałej najpóźniej 1 października 2018 r. o rozpoczęciu negocjacji z grupą Liebrecht&Wood w zakresie zbycia projektu Centrum Marszałkowska, co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR1.

Po przeanalizowaniu wniosku Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła zaistniałe naruszenie i podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z 14 lipca 2022 r.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 10 364 000 zł. 

______________________
1Rozporządzenia MAR Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE