Odwieszenie obrotu akcjami spółki Czerwona Torebka

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego 9 maja 2023 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki:

  • Czerwona Torebka SA w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości kompletnego raportu rocznego za 2022 r., tj. uzupełnionego o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Wznowienie obrotu akcjami ww. spółki nastąpiło 10 maja 2023 r.