Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 marca 2023 r.

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jarosław Niezgoda – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Aneta Rożek – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 

1. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

 • Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy – z dniem 31 marca 2023 r.

Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Sebastianowi Żbikowi funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Roberta Hajduka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.

4. Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę o skreśleniu Krzysztofa Klimkiewicza z listy maklerów papierów wartościowych. Skreślenie nastąpiło na podstawie art. 131 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowym, w związku ze śmiercią Krzysztofa Klimkiewicza. 

5. Komisja zezwoliła na podział mBanku Hipotecznego SA poprzez przeniesienie części majątku mBanku Hipotecznego SA, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na mBank SA. Komisja zezwoliła na podział w sposób określony w planie podziału mBanku Hipotecznego SA. 

Wynik głosowania: 7 członków KNF głosowało za zezwoleniem na podział. Od głosu wstrzymał się Paweł Szałamacha.

6. Komisja jednogłośnie zakazała:

 • Grażynie Scharmach, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Auto-Inwest Grażyna Scharmach, wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych, w związku z rażącym naruszeniem obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności, wynikających z ustawy o usługach płatniczych, polegającym na:

a) nieprzekazaniu Komisji informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w poszczególnych miesiącach danego roku – do 31 stycznia następnego roku

b) nieprzekazaniu Komisji dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia

 • Pay Master sp. z o.o. wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych, w związku z rażącym naruszeniem obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności, wynikających z ustawy o usługach płatniczych, polegającym na:

a) nieprzekazaniu Komisji informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w poszczególnych miesiącach danego roku – do 31 stycznia następnego roku

b) nieprzekazaniu Komisji dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia

7. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody Gamma Parasol Biznes Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji spółce Bank Handlowy w Warszawie SA.

8. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, akcji Grupy Żywiec SA – z dniem 6 kwietnia 2023 r.

9. Komisja zapoznała się:

 • z informacją w sprawie badania i oceny nadzorczej (BION) w sektorze Domów Maklerskich w 2022 r.
 • z informacją w sprawie prezentacji raportu na temat ofert publicznych papierów wartościowych prowadzonych za pośrednictwem platform crowdfundingowych w Polsce w 2022 r.
 • z informacją na temat kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych według stanu na koniec grudnia 2022 r. 
 • z informacją na temat sytuacji sektora bankowego według stanu na koniec grudnia 2022 r.
 • ze Sprawozdaniem z realizacji Planu kontroli firm inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, towarowych domów maklerskich i banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w 2022 r.
 • ze Sprawozdaniem z realizacji czynności kontrolnych podmiotów nadzorowanych przez Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych w 2022 r.
Do pobrania

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 marca 2023 r.

plik .pdf, 437,1kB
Pobierz