Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Złożenie przez (...) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z 27 stycznia 2023 r., nakładającej na (...)1 – byłego członka Rady Nadzorczej GetBack SA (obecnie CAPITEA SA) kary pieniężne w wysokości:

  • 70 000 zł za dziewięciokrotne nienależyte wykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, związanego z przekazywaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez Spółkę w latach 2017-2018
  • 20 000 zł za niewykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, tj. nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR
  • 30 000 zł za niewykonanie przez Spółkę 119 razy obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnych, dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji, 

co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 27 stycznia 2023 r. nie jest ostateczna.

______________________
1Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych