Ostateczna decyzja ws. GetBack SA

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja) 27 lutego 2023 r. wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 30 października 2020 r. ws. GetBack SA (obecnie Capitea SA):

I. nakładającą na GetBack SA 

  • karę pieniężną w wysokości 50 000 zł 

II. cofającą GetBack SA zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego

za wykonywanie działalności z przekroczeniem zakresu zezwolenia, naruszeniem zasad uczciwego obrotu oraz interesu uczestników funduszu sekurytyzacyjnego oraz za:

A. prowadzenie działalności w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami bez zachowania zasad uczciwego obrotu oraz w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy:
a) Universe 3 NSFIZ 
b) GetPro NSFIZ, 
c) Debito NSFIZ, 
d) Universe NSFIZ, 
e) Altus NSFIZ Wierzytelności, 
f) Altus NSFIZ Wierzytelności 3, 
g) GetBack Windykacji Platinum NSFIZ2,
h) Centauris 3 NSFIZ, 
i) GetBack Windykacji NSFIZ (obecnie: Grom Windykacji NSFIZ), 
j) Trigon Profit XIV NSFIZ (obecnie Lumen Profit 14 NSFIZ), 
k) Trigon Profit XV NSFIZ (obecnie Lumen Profit 15 NSFIZ), 
l) Trigon Profit XVI NSFIZ (obecnie Lumen Profit 16 NSFIZ), 
m) Trigon Profit XVIII NSFIZ (obecnie Lumen Profit 18 NSFIZ), 
n) Trigon Profit XX NSFIZ (obecnie Lumen Profit 20 NSFIZ), 
o) Trigon Profit XXI NSFIZ (obecnie Lumen Profit 21 NSFIZ), 
p) Trigon Profit XXII NSFIZ (obecnie Lumen Profit 22 NSFIZ), 

q) Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ;

co stanowiło naruszenie art. 192a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

B. naruszenie postanowień statutów funduszy: 

a) GetBack Windykacji Platinum NSFIZ, 
b) Centauris 3 NSFIZ,
c) GetBack Windykacji NSFIZ (obecnie: Grom Windykacji NSFIZ), 
d) Universe 3 NSFIZ, 

e) Debito NSFIZ.

Na wniosek GetBack SA o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła zaistniałe naruszenia i podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 500 000 zł.