Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Ostateczna decyzja ws. byłego członka zarządu Interma Trade SA

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 16 grudnia 2022 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 14 lipca 2022 r. nakładającą na (...)1  – byłego członka zarządu Interma Trade SA (Spółka)

  • karę pieniężną w wysokości 60 000 zł

za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez Spółkę, co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 2.

Po przeanalizowaniu wniosku (...)1  o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z 14 lipca 2022 r.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 100 000 zł.

____________
1Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw