Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nałożenie kary pieniężnej na Sylwię Wiewiórę

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 16 grudnia 2022 r. wydała decyzję nakładającą na Sylwię Wiewiórę jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Zakładach Mięsnych Henryk Kania SA w upadłości (Spółka)

  • karę pieniężną w wysokości 210 000 zł

za niezawiadomienie Komisji i Spółki, niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu transakcji, o transakcjach na rachunek własny zbycia akcji Spółki, dotyczących sprzedaży:

1) 9 000 akcji o łącznej wartości 14 280,00 zł, zawartej 8 stycznia 2018 r.,
2) 22 703 akcji o łącznej wartości 21 420,88 zł, zawartej 11 lutego 2019 r.,
3) 131 318 akcji o łącznej wartości 126 397,12 zł, zawartej 12 lutego 2019 r.,
4) 33 000 akcji o łącznej wartości 34 350,00 zł, zawartej 14 lutego 2019 r.,
5) 176 303 akcji o łącznej wartości 182 545,42 zł, zawartej 24 kwietnia 2019 r.,
6) 42 500 akcji o łącznej wartości 41 591,96 zł, zawartej 25 kwietnia 2019 r.,

7) 63 197 akcji o łącznej wartości 59 289,59 zł, zawartej 26 kwietnia 2019 r.,

co stanowiło naruszenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Sylwia Wiewióra nie dopełniła ciążących na niej obowiązków dotyczących powiadomienia Komisji i Spółki o zawartych transakcjach na akcjach Spółki na łączną wartość 479 874,97 zł. Obowiązek ten aktualizuje się z chwilą dokonania każdej kolejnej transakcji na własny rachunek, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5000 euro w każdym roku kalendarzowym. Brak powiadomienia spowodował sytuację, w której inwestorzy nie mieli aktualnych danych o przeprowadzanych przez Sylwię Wiewiórę transakcjach, co uniemożliwiało im bieżące monitorowanie tych transakcji. Tym samym nie został zapewniony równy dostęp do informacji dotyczących zmian w akcjonariacie Spółki. 

Od osób pełniących obowiązki zarządcze w spółkach oraz osób blisko z nimi związanych wymaga się szczególnej staranności w wykonywaniu obowiązków notyfikacyjnych. Są one uprzywilejowane w stosunku do innych inwestorów, gdyż posiadają szczegółową wiedzę o sytuacji finansowej i gospodarczej spółki. Wiedza pozostałych inwestorów o przeprowadzanych przez nie transakcjach na akcjach emitenta na rachunek własny pozwala inwestorom na podjęcie decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w spółkę lub o wycofaniu tego zaangażowania we właściwym czasie. Rzetelne wypełnianie przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane zobowiązań dotyczących zawiadamiania o transakcjach ma istotne znaczenie, gdyż takie transakcje mogą być dla inwestorów sygnałem o obecnej i przyszłej sytuacji emitenta.

Decyzja nie jest ostateczna. Sylwia Wiewióra może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tą decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanego naruszenia wynosi 2 072 800 zł.

Do pobrania

Nałożenie kary pieniężnej na Sylwię Wiewiórę

plik .pdf, 427,4kB
Pobierz