Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Ostateczna decyzja ws. Drewex SA

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 18 listopada 2022 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 14 lipca 2022 r. ws. Drewex SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Drewex”): 

I. nakładającą na Drewex karę pieniężną w wysokości 50 000 zł za niewykonanie obowiązków informacyjnych w związku z nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2016;

II. nakładającą na Drewex karę pieniężną w wysokości 500 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem:

a) raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2016,

b) raportu rocznego za rok obrotowy 2016;

III. wykluczającą akcje Drewex z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem: 

a) raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2017,  
b) raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017, 
c) raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017, 
d) raportu rocznego za rok obrotowy 2017, 
e) raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018, 
f) raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018, 
g) raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2018, 
h) raportu rocznego za rok obrotowy 2018, 
i) raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2019,
oraz za niewykonanie obowiązków informacyjnych w związku z:
j) nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017,
k) nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018,
l) nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2019,
m) nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2019,
n) nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2019,
o) nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2019,

p) nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2020,

co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Po przeanalizowaniu wniosku Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za stwierdzone naruszenia wynosi:

I. 1 000 000 zł, w przypadku raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2016,

II. 5 000 000 zł, w przypadku:

a) raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2016, 

b) raportu rocznego za rok obrotowy 2016.  

Decyzja została doręczona Spółce 23 listopada 2022 r. Wykluczenie akcji Drewex z obrotu na rynku regulowanym nastąpi po upływie 30 dni od dnia doręczenia Spółce decyzji.

Do pobrania

Ostateczna decyzja ws. Drewex SA

plik .pdf, 444kB
Pobierz