Złożenie przez SATIS GROUP SA wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z 23 września 2022 r., nakładającej na SATIS GROUP SA z siedzibą w Warszawie

  • kary pieniężne w łącznej wysokości 700 000 zł 

za niewykonanie i nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego, co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 23 września 2022 r. nie jest ostateczna.