Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Uzasadnienie zawieszenia obrotu akcjami Milisystem SA (dawniej: Intelligent Gaming Solutions SA, 2Intellect.com SA)

Data aktualizacji:

22 września 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja, KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami Milisystem SA z siedzibą w Warszawie (Spółka), oznaczonymi kodem ISIN: PL2INTC00018. Zawieszenie nastąpiło w związku z podejrzeniem manipulacji w obrocie akcjami Spółki, od maja do września 2022 r., przez grupę inwestorów, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR1.

Urząd Komisji ustalił, że w obrocie akcjami Milisystem SA mogło dojść do manipulacji, prowadzonej przez podmioty podejrzane o skoordynowane działanie, z zastosowaniem schematu manipulacyjnego wykorzystującego manipulację „pump and dump”* z użyciem technik „layering and spoofing”** oraz „wash-trades”***.

* Manipulacja „pump and dump” - zajmowanie pozycji długiej w instrumencie finansowym, a następnie podejmowanie dalszych działań polegających na kupnie lub dalszym szerzeniu wprowadzających w błąd informacji pozytywnych na temat instrumentu finansowego, w celu podwyższenia ceny instrumentu finansowego, poprzez przyciągnięcie innych kupujących. W momencie, gdy cena znajduje się na sztucznie wysokim poziomie, zajęta pozycja długa jest wyprzedawana - działanie zazwyczaj znane jako zawyżanie ceny instrumentu przeznaczonego do sprzedaży

** Manipulacja „layering and spoofing” - składanie dużej liczby zleceń lub dużych zleceń, często w odosobnieniu po jednej stronie arkusza zleceń w celu wykonania transakcji po drugiej stronie arkusza zleceń, co pozwala uzyskać lepszą cenę. W momencie dokonania transakcji, zlecenia, których w ogóle nie zamierza się wykonać, są usuwane.

*** Manipulacja "wash-trades - przystępowanie do porozumień sprzedaży lub kupna instrumentu finansowego, w przypadku gdy nie zachodzi żadna zmiana w udziałach, w korzyściach lub ryzyku rynkowym, lub w przypadku, gdy udział w korzyściach bądź ryzyko rynkowe zostaje przeniesione między stronami, które działają w porozumieniu lub w zmowie. Tę praktykę można również zilustrować za pomocą następujących dodatkowych okoliczności wskazujących na manipulację na rynku: 

a) nietypowego powtarzania transakcji w nielicznej grupie stron przez pewien okres,

b) transakcji lub zleceń zawarcia transakcji, które zmieniają lub jest prawdopodobne, że zmienią wycenę pozycji, nie zmniejszając ani nie zwiększając rozmiaru tej pozycji.

1. Akumulacja w fazie Pump

Od 10 maja do 22 września 2022 r. doszło do zajęcia pozycji przez grupę inwestorów (Grupa), a następnie akumulacji akcji wraz z zawyżeniem rynkowego kursu akcji Milisystem przez tę grupę poprzez jej dominujący udział po stronie kupna oraz przez składanie agresywnych zleceń kupna. W tym okresie Grupa najpewniej wielokrotnie stosowała techniki manipulacyjne typu „layering and spoofing” oraz „wash-trades”.

2. Momentum Ignition przy okazji ogłoszenia komunikatu przez Milisystem SA

20 września 2022 r. o 20:04 Spółka opublikowała komunikat dotyczący podpisania umowy z Glomex MS Polska sp. z o.o. o zachowaniu poufności. Spółka podkreśliła w nim jednoznacznie pozytywny i strategiczny charakter publikowanej informacji dla jej przyszłych wyników. Publikacja komunikatu nastąpiła w trybie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, a tym samym informacja ta, w ocenie Spółki, miała charakter cenotwórczy. Komunikat miał najpewniej na celu wywołanie zwiększonego zainteresowania potencjalnych inwestorów. Publikacji komunikatu towarzyszyło składanie agresywnych zleceń kupna przez członków Grupy. Z dużym prawdopodobieństwem opisana aktywność zleceniowa miała na celu wzmocnienie tendencji po publikacji raportu bieżącego oraz wytworzenie wrażenia znaczącej przewagi rynkowego popytu, co stanowi techniki manipulacyjne typu „momentum ignition” oraz typu „layering”.

Od maja 2022 r. zaobserwowano również wzmożoną aktywność uczestników forów internetowych dla inwestorów. Rozpowszechniano na nich bardzo korzystne informacje na temat Spółki oraz jej działalności.

Działania Grupy miały bardzo duży wpływ na notowania akcji Spółki. Kurs zamknięcia na sesji 21 września 2022 r. ukształtował się na poziomie 10,40 zł , w stosunku do kursu odniesienia z sesji poprzedniej na poziomie 7,35 zł (wzrost o 41,5%).

Opisane działania miały prawdopodobnie na celu zaktywizowanie popytu ze strony pozostałych uczestników obrotu i w efekcie doprowadziły do sztucznego zawyżenia ceny. Ostatecznym celem tych działań była najpewniej wyprzedaż akcji przez Grupę po sztucznie zawyżonej cenie, co niosło ryzyko naruszenia interesów pozostałych uczestników obrotu. 

***

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu obrotu akcjami Milisystem SA ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego. Poinformowanie inwestorów o sytuacji dotyczącej obrotu akcjami Spółki wpływa na zwiększenie ich świadomości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Obrót akcjami Milisystem SA zostanie wznowiony począwszy od drugiego dnia po dniu publikacji tego komunikatu. Po wznowieniu Urząd Komisji będzie monitorował obrót akcjami Spółki, a w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na manipulację, natychmiast zostaną podjęte odpowiednie środki prawne, włącznie z żądaniem do GPW zawieszenia obrotu tymi akcjami.

Skutkiem zaistnienia okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji na rynku, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, może być złożenie przez KNF do organów ścigania zawiadomieniem o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

______________________
1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE