Przedłużenie okresu przejściowego dla działalności „platform crowdfundingowych”

data aktualizacji

21 października 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie 2022/19881, zgodnie z którym okres przejściowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1 Rozporządzenia 2020/15032, dla świadczenia usług finansowania społecznościowego ulega przedłużeniu do 10 listopada 2023 r.

Przedłużenie okresu przejściowego znajdzie zastosowanie do działalności wszystkich „platform crowdfundingowych”, które przed 10 listopada 2021 r. działały na podstawie swobody świadczenia usług3 i zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym4.

W okresie przejściowym takie platformy będą musiały przestrzegać wymogów prawa krajowego, w oparciu o które działały przed 10 listopada 2021 r., a przepisy Rozporządzenia 2020/1503 znajdą zastosowanie do ich działalności dopiero od dnia uzyskania przez nie zezwolenia, o którym mowa w art. 12 Rozporządzenia 2020/1503. 

Po 10 listopada 2023 r. dalsze prowadzenie działalności przez „platformy crowdfundingowe” będzie możliwe jedynie na podstawie zezwolenia uzyskanego zgodnie z art. 12 Rozporządzenia 2020/1503.

______________________
1Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1988 z dnia 12 lipca 2022 r. przedłużające okres przejściowy umożliwiający dalsze świadczenie usług finansowania społecznościowego zgodnie z prawem krajowym, o którym to okresie mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503
2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej: Rozporządzenie 2020/1503).
3Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców „przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa”
4Przepisy prawa mające zastosowanie do działalności platform crowdfundingu inwestycyjnego w okresie przed rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia 2020/1503 zostały wskazane i wyjaśnione w Stanowisku UKNF dotyczącym zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego z 9 kwietnia 2020 r. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_dot_platform_crowdfundingu_inwestycyjnego_69487.pdf