Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Złożenie przez byłego członka zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA)wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z 26 sierpnia 2022 r., nakładającej na (...)1 – byłego członka zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA):

  • karę pieniężną w wysokości 1 700 000 zł 
  • karę pieniężną w wysokości 550 000 zł 
  • karę pieniężną w wysokości 650 000 zł

za niewykonanie i nienależyte wykonanie przez Spółkę obowiązków informacyjnych, co stanowiło naruszenie co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 26 sierpnia 2022 r. nie jest ostateczna.

_____________________
1Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych