Nałożenie kary pieniężnej na Przemysława Piotrowskiego – byłego prezesa zarządu Interma Trade SA

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 26 sierpnia 2022 r. decyzję nakładającą na Przemysława Piotrowskiego – byłego prezesa zarządu Interma Trade SA w likwidacji (dawniej: Briju SA) z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Interma”) 

  • karę pieniężną w wysokości 60 000 zł 

za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez Spółkę, co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi1.

Decyzja, nakładająca karę na Przemysława Piotrowskiego, jest konsekwencją wydania 29 października 2021 r. decyzji nakładającej na Spółkę karę pieniężną za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, polegających na nieprzekazaniu w terminie do wiadomości publicznej informacji poufnych. Przemysław Piotrowski w okresie naruszeń, za które Interma została ukarana, pełnił funkcję prezesa zarządu w Spółce, a wyniki sprzedaży oraz wyniki finansowe Spółki pod kątem zakwalifikowania ich jako informacji poufnych były analizowane na forum całego zarządu Spółki.

Działania Przemysława Piotrowskiego, który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu Spółki, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się one ze stanowczą reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia były bardzo poważne, w istotny sposób naruszały podstawowe prawo uczestników rynku kapitałowego do powszechnego, pełnego i równego dostępu do informacji dotyczących spółki publicznej i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych.

W przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym obowiązków informacyjnych. Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za poszczególne kategorie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może przewidywać statut spółki akcyjnej. Statut Spółki nie przywidywał tego rodzaju ograniczenia odpowiedzialności Przemysława Piotrowskiego, wobec czego ponosi on odpowiedzialność za naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa. 

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 100 000 zł.

W związku ze złożeniem przez Przemysława Piotrowskiego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja Komisji nie jest ostateczna.

______________________
1w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw