Odwieszenia obrotu akcjami Blugo SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego 23 września 2022 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki:

  • Blugo SA (poprzednio funkcjonującą pod firmą YOLO SA) w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2021 r.

Wznowienie obrotu akcjami ww. spółki nastąpiło z dniem 26 września 2022 r.