Nałożenie kar pieniężnych na Zakłady Mięsne Henryk Kania SA w upadłości

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 26 sierpnia 2022 r. decyzję nakładającą na Zakłady Mięsne Henryk Kania SA w upadłości („Spółka”, „Emitent”) kary pieniężne w wysokości:

a) 500 000 zł za brak niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej:
• 31 grudnia 2017 r. o prolongacie przez Emitenta spłaty zobowiązania RUBIN ENERGY sp. z o.o. („Rubin Energy”) w 2017 r. 
• 31 grudnia 2018 r. o prolongacie przez Emitenta spłaty zobowiązania Rubin Energy w 2018 r.

b) 300 000 zł za brak niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej 29 listopada 2018 r. o zagrożeniu niewypłacalnością związaną z naruszeniem umowy o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, dotyczącym maksymalnego poziomu należności przysługujących od Rubin Energy, które spowodowało powstanie ryzyka utraty możliwości korzystania przez Emitenta z linii kredytowej w Banku Handlowym SA,

co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Komisja ustaliła, że Spółka dwukrotnie nie podała do wiadomości publicznej informacji poufnej o udzieleniu Rubin Energy prolongaty na zapłatę długu. Udzielenie  31 grudnia 2017 r. prolongaty długu spowodowało, że wartość należności przysługujących od tego kontrahenta, tj. 223 000 000 zł, stanowiąca 82,74% należności Spółki z tytułu dostaw i usług ogółem, na dzień bilansowy roku obrotowego 2017, przestała być wymagalna. Tym samym w sprawozdaniu finansowym Spółki, dotyczącym tego roku obrotowego, kwota ta była prezentowana jako należność nieprzeterminowana. 

Udzielenie 31 grudnia 2018 r. kolejnej prolongaty długu skutkowało tym, że wartość należności przysługujących od Rubin Energy, tj. 337 500 000 zł, stanowiąca 88,77% należności Spółki z tytułu dostaw i usług ogółem, na dzień bilansowy roku obrotowego 2018, przestała być wymagalna. Tym samym w sprawozdaniu finansowym Spółki, dotyczącym tego roku obrotowego, kwota ta była prezentowana jako należność nieprzeterminowana.

Przez brak podania tych informacji poufnych do wiadomości publicznej Emitent pozbawił inwestorów informacji o cyklu rotacji przysługujących mu należności.

Spółka nie przekazała do publicznej wiadomości o powstałej 29 listopada 2018 r. informacji poufnej o zagrożeniu niewypłacalnością związaną z naruszeniem kowenantu umowy o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, dotyczącego maksymalnego poziomu należności przysługujących od Rubin Energy, które spowodowało powstanie ryzyka utraty możliwości korzystania przez Emitenta z linii kredytowej w Banku Handlowym SA, tj. od dnia sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

Brak podania tej informacji poufnej do wiadomości publicznej pozbawił inwestorów informacji wskazujących na powstanie ryzyka utraty źródła finansowania jego bieżącej działalności oraz konieczności spłaty kredytu, a tym samym powstania zagrożenia niewypłacalnością.

Skutkiem zaniechania upublicznienia wskazanych informacji przez Emitenta było to, że od 31 grudnia 2017 r. do 13 kwietnia 2021 r., tj. do wycofania akcji Emitenta z obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, na rynku kapitałowym brakowało pełnej i rzetelnej informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej Emitenta. W tym okresie inwestorzy podejmowali decyzje w oparciu o niepełny i nieprawdziwy obraz działania Emitenta. Naruszało to ich interes, gdyż nie mogli oni ocenić rzeczywistej sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta.

Do kluczowych obowiązków emitentów papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, należy wypełnianie ciążących na nich obowiązków informacyjnych, w tym m.in. przekazywanie niezwłocznie do publicznej wiadomości informacji poufnych ich dotyczących. Należyta publikacja takich informacji pozwala zachować równowagę informacyjną na rynku kapitałowym. Niewykonanie obowiązków informacyjnych uderza w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość tego rynku. Narusza również zasadę pełnego i równego dostępu inwestorów do informacji poufnych odnoszących się do spółki.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za każde z wymienionych naruszeń wynosi 28 397 180 zł. 

Kary nałożone na Spółkę są znacząco niższe od maksymalnego ich wymiaru z uwagi na sytuację prawno-ekonomiczną, w jakiej aktualnie znajduje się Spółka. Sytuacja ta jest następstwem ogłoszenia upadłości Spółki, aktualnej struktury jej przychodów, a także wykluczenia 13 kwietnia 2021 r. emitowanych przez nią papierów wartościowych z obrotu. Jednocześnie kary spełniają swoją funkcję i są adekwatne do stwierdzonych naruszeń.