Nałożenie kary pieniężnej na Vienna Life TU na Życie SA Vienna Insurance Group

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 9 września 2022 r. decyzję nakładającą na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) 

  • karę pieniężną w wysokości 1 250 000 złotych

za lokowanie środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach produktów Dividend Invest, Multi Saver oraz programu Top Service w aktywa, których ryzyka Towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać, co stanowiło naruszenie art. 276 ust. 1 w związku z art. 276 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej („Ustawa”).

Środki pochodzące ze składek klientów Towarzystwa były lokowane w:

a) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Skandia/VL Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych - w przypadku produktu Dividend Invest,
b) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Skandia/VL Akcji Globalnych - w przypadku produktu Multi Saver,

c) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy VL Multi Strategia - w przypadku programu Top Service.

100% środków każdego z wymienionych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, wchodzących w skład odpowiednio: produktu Dividend Invest, produktu Multi Saver i programu Top Service podlegało lokowaniu w certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Określenie ryzyka płynności aktywów i jego mierzenie, w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w których certyfikaty inwestycyjne lokowano w ramach produktów Dividend Invest, Multi Saver i programu Top Service, w sytuacji pozwalającej na ulokowanie całości aktywów w instrumenty o skrajnie zróżnicowanej płynności, przy przyjętych limitach inwestycyjnych od 0% do 100%, nie było w praktyce możliwe do realizacji. Na etapie konstruowania tych produktów i programu, przy ocenie ryzyka, Towarzystwo nie wzięło pod uwagę zakresu ryzyka płynności, związanego z możliwościami inwestycyjnymi danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który został określony w najszerszy sposób w statucie funduszu. Towarzystwo nie posiadało też możliwości realnego wpływania na skład portfeli inwestycyjnych funduszy i nie mogło, np. ograniczać katalogu dostępnych lokat ani szerokiego zakresu limitów inwestycyjnych. Towarzystwo nie było też stroną żadnej umowy, która dawałaby mu możliwość oddziaływania na zarządzającego tymi funduszami inwestycyjnymi, w zakresie ograniczania ryzyka płynności wynikającego z inwestycji. Oznaczało to brak możliwości zarządzania ryzykiem płynności aktywów.

Towarzystwo skonstruowało produkty Dividend Invest i Multi Saver oraz program Top Service i wprowadziło je do oferty. Towarzystwo było w pełni odpowiedzialne za należytą realizację obowiązków wskazanych w Ustawie, których naruszenie stwierdziła Komisja. 

Naruszenia wystąpiły przy konstruowaniu:

1) produktu Dividend Invest - 23 lutego 2016 r., 
2) produktu Multi Saver - 29 kwietnia 2016 r.,

3) programu Top Service - 20 marca 2017 r.

Były one powtarzalne, doszło do nich trzykrotnie w różnych rozwiązaniach produktowych, wdrożonych w różnym czasie.

W tej sprawie doszło do naruszenia istotnych regulacji obligujących zakłady ubezpieczeń do zachowania ostrożności w zakresie lokowania środków finansowych. Stwierdzone naruszenia dotyczyły przepisów, które powinny być doskonale znane każdemu profesjonalnemu podmiotowi działającemu na rynku ubezpieczeniowym. 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 1 470 130,00 zł.