Nałożenie kar pieniężnych na Manydev Studio SE

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 26 sierpnia 2022 r. decyzję nakładającą na Manydev Studio SE (poprzednio Platynowe Inwestycje SE) („Spółka”): 

I. karę pieniężną w wysokości 1 200 000 zł
za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2016 

II. karę pieniężną w wysokości 1 300 000 zł
za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2017, 

co stanowiło naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”)1.

Spółka opublikowała raport roczny za rok obrotowy 2016, w którym:

a) w sposób niezgodny z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) wyceniła aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyemitowane przez Zamzaw sp. z o.o. oraz Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. (aktywa te stanowiły łącznie 66,12% sumy bilansowej) tj. nie wyceniła ich według wartości godziwej, co w sposób istotny zniekształciło wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2016,
b) nie przedstawiła dodatkowych informacji do pozycji „Inne” w kwocie 3 266 000 zł (stanowiącej aż 33,2% sumy bilansowej), zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 w pozycji „Pozostałe należności”.

Brak dodatkowych informacji uniemożliwił zrozumienie wpływu poszczególnych transakcji, innych zdarzeń i warunków na sytuację finansową i efektywność finansową Spółki. Brak informacji z jakiego tytułu są te należności, jaki mają charakter oraz jakiemu ryzyku kredytowemu mogą podlegać, uniemożliwiało inwestorom ocenę wpływu kwoty 3 266 000 zł na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki.

Spółka opublikowała raport roczny za rok obrotowy 2017, w którym w sposób niezgodny ze standardami MSR oraz MSFF wyceniła aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyemitowane przez Raczam w likwidacji (aktywa te stanowiły 94,2% sumy bilansowej), tj. nie wyceniła ich według wartości godziwej, co w sposób istotny zniekształciło przedstawiony przez Spółkę wynik finansowy za rok obrotowy 2017.

Nieprawidłowości, których dopuściła się Spółka w zakresie wyceny w sprawozdaniach za 2016 i 2017 rok wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży nie dotyczą omyłek rachunkowych związanych z błędnym zsumowaniem prawidłowych wyliczeń, lecz mają charakter zasadniczy. Idea wartości godziwej, jej ustalania i wyceny odpowiednich pozycji w sprawozdaniu finansowym, polega na możliwie dokładnym i obiektywnym ustaleniu wartości, którą jednostka sporządzająca sprawozdanie mogłaby uzyskać na dany dzień kończący okres sprawozdawczy. W tym przypadku wartość bilansowa aktywów nie odpowiadała tej idei. W konsekwencji użytkownik wspomnianych sprawozdań finansowych był wprowadzany w błąd co do wartości bilansowej majątku Spółki. Naruszenia MSR i MSSF miały znaczący charakter, a nieprawidłowo wycenione aktywa finansowe dostępne do sprzedaży stanowiły znaczącą część aktywów ogółem. 

W wyniku nienależytego działania Spółki, raporty za lata obrotowe 2016 oraz 2017 nie przedstawiały pełnego obrazu jej kondycji finansowej. Akcjonariuszom Spółki oraz inwestorom nie został zatem zapewniony dostęp do kompletnych i rzetelnych informacji dotyczących Spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych, co uniemożliwiło im podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

Nienależyte wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów okresowych godzi w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz jego bezpieczeństwo i przejrzystość. Inwestorzy powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających tych instrumentów, gdyż może ona stanowić podstawę do podjęcia przez nich decyzji inwestycyjnej. 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za każde z wymienionych naruszeń wynosi 5 000 000 zł.

______________________
  1w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r. poz. 791)