WSA oddalił skargi na decyzje KNF

data aktualizacji

I. 28 lipca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargi na decyzje KNF z 25 lutego 2022 r. w sprawach nałożenia kar pieniężnych w wysokości 190 000 zł oraz 210 000 zł na dwóch członków komitetu audytu spółki publicznej.

W sprawach obu członków komitetu audytu doszło do naruszenia art. 130 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym przez nieprzestrzeganie przepisów dotyczących funkcjonowania komitetu audytu. 

Podanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk członków komitetu audytu, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami, możliwe jest po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie.

II. 4 sierpnia 2022 r. WSA oddalił skargę podmiotu nadzorowanego przez KNF w sprawie nałożenia na podstawie decyzji KNF z 20 sierpnia 2021 r. kary pieniężnej w wysokości 20 000 zł za niezapewnienie przez ten podmiot przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, w terminie, o którym mowa w art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.