Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Andrzeja Budzika

Data aktualizacji:

Urząd KNF informuje o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z 25 lutego 2022 r., nakładającej na Andrzeja Budzika jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (członkiem rady nadzorczej) w AQT WATER SA z siedzibą w Łomży („Spółka”)

  • karę pieniężną w wysokości 210 000 zł

za niezawiadomienie KNF i Spółki, niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu transakcji, o transakcjach na rachunek własny zbycia akcji Spółki, co stanowiło naruszenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 25 lutego 2022 r. nie jest ostateczna. 

Do pobrania

Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Andrzeja Budzika

plik .pdf, 419,7kB
Pobierz