Nałożenie kary pieniężnej na Opera Dom Maklerski sp. z o.o.

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 30 czerwca 2022 r. decyzję nakładającą na Opera Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski”)

  • karę pieniężną w wysokości 1 000 000 zł

za brak odpowiedniej liczby osób pełniących funkcję członka zarządu w Domu Maklerskim, co stanowiło naruszenie art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Dom Maklerski dopuścił do sytuacji, w której od 8 sierpnia 2020 r. do 9 lutego 2022 r. w skład zarządu wchodziła tylko jedna osoba, podczas gdy zgodnie z prawem w skład zarządu domu maklerskiego powinny wchodzić co najmniej dwie osoby. 

Jedna osoba w zarządzie domu maklerskiego nie jest w stanie zapewnić zgodnego z prawem, prawidłowego funkcjonowania domu maklerskiego. W zarządzie powinna być możliwość zastąpienia jednego członka przez drugiego, w razie zaistnienia takiej konieczności. Powinien być podział obowiązków między członków zarządu, a także możliwość podejmowania przez nich wspólnych decyzji. Jednocześnie dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania w domu maklerskim mechanizmów kontrolnych, nie powinny one w całości podlegać nadzorowi osoby, która jednocześnie jest odpowiedzialna za działalność operacyjną. Skala obowiązków, a zarazem odpowiedzialności, które należą do członków zarządu w domu maklerskim powoduje, że nie mogą być one prawidłowo wykonywane przez jedną osobę. 

Naruszenie wymogów nałożonych na Dom Maklerski spowodowało brak zapewnienia skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania nim. Naruszenie to było długotrwałe. Zarówno rozmiar jak i waga stwierdzonego naruszenia uzasadniają wymiar nałożonej kary finansowej.

Maksymalny wymiar kary w przypadku tego naruszenia wynosi 21 312 000 zł.