Komunikat dot. wydania ostatecznej decyzji ws. PGF Polskiej Grupy Fotowoltaicznej SA

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 24 czerwca 2022 r. ostateczną decyzję: 

I. uchylającą w całości decyzję z 17 grudnia 2021 r., nakładającą na PGF Polską Grupę Fotowoltaiczną SA (dawniej: Zastal SA) („Spółka” „PGF”) 

  • karę pieniężną w wysokości 1 000 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 i raportu rocznego za rok obrotowy 2016,
  • karę pieniężną w wysokości 1 400 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 i raportu rocznego za rok obrotowy 2017,

II. nakładającą na PGF

  • karę pieniężną w wysokości 900 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 i raportu rocznego za rok obrotowy 2016,
  • karę pieniężną w wysokości 1 260 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 i raportu rocznego za rok obrotowy 2017,

co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Komisja przeanalizowała wniosek Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy i potwierdziła naruszenia stwierdzone decyzją z 17 grudnia 2021 r. Jednocześnie, na podstawie nowych okoliczności dotyczących sytuacji finansowej Spółki, Komisja uchyliła decyzję wydaną w I instancji i wydała decyzję ostateczną nakładającą niższe kary pieniężne za stwierdzone naruszenia. W I kwartale 2022 r. Spółka odnotowała straty, a wartość jej majątku spadła.

Pomimo uchylenia zaskarżonej decyzji, Komisja nadal ocenia wagę naruszeń i ich znaczenie dla rynku kapitałowego jako rażące. Przez nienależyte wypełnienie obowiązków informacyjnych Spółka pozbawiła inwestorów informacji o jej faktycznej sytuacji majątkowej w okresach sprawozdawczych za lata 2016 i 2017.

Maksymalna kara pieniężna, jaka może zostać nałożona za każde z wymienionych naruszeń, wynosi 5 000 000 zł.