Komunikat w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 13 maja 2022 r. decyzję nakładającą na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA („PZU SA”)

  • kary pieniężne w łącznej wysokości 685 200 zł za ogółem 39 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań. 
PZU SA podjęła szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.