Odmowa wpisu Wolfs Fundusz Private Equity SA do rejestru zarządzających ASI

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 29 kwietnia 2022 r. wydała decyzję odmawiającą spółce Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach („Spółka”) wpisu do rejestru zarządzających ASI.

Spółka, ubiegając się o wpis do rejestru zarządzających ASI, nie załączyła do wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI dokumentów zgodnych z art. 70zc ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia 231/20131.

Wobec braku złożenia przez Spółkę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja Komisji z 29 kwietnia 2022 r. jest ostateczna. 

______________________
1Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru