Komunikat UKNF dotyczący Stanowiska ESMA – Wytyczne dotyczące opóźnienia ujawnienia informacji poufnych i interakcji z nadzorem ostrożnościowym

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że od 13 czerwca 2022 r. mają zastosowanie znowelizowane Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych i interakcje z nadzorem ostrożnościowym1 (Wytyczne) opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Poprzednia wersja dokumentu została zmieniona m.in. przez:

1) uwzględnienie w wykazie uzasadnionych interesów emitenta związanych z opóźnieniem ujawniania informacji poufnych następujących okoliczności, w których niezwłoczne ujawnienie informacji poufnych mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta:

  • emitent, będący instytucją podlegającą rozporządzeniu CRR2, podjął decyzję o dokonaniu zmian w zakresie funduszy własnych (np. obniżenie, wykup instrumentów funduszy własnych), ale nie została ona jeszcze zatwierdzona przez właściwy organ nadzorczy;
  • emitent, będący instytucją podlegającą nadzorowi ostrożnościowemu zgodnie z dyrektywą CRD3, otrzymał projekt decyzji lub wstępne informacje w procesie przeglądu i oceny nadzorczej, które nie są jeszcze ostateczne;

2) dodanie nowej sekcji zawierającej wytyczne wskazujące aspekty jakie powinni uwzględnić emitenci, będący instytucjami podlegającymi nadzorowi ostrożnościowemu na mocy dyrektywy CRD, dokonując oceny czy informacja o dodatkowych wymogach w zakresie funduszy własnych (P2R4) lub wytycznych dotyczących dodatkowych funduszy własnych (P2G5) stanowi informacją poufną. Podkreślono m.in., że z wyjątkiem bardzo ograniczonej liczby przypadków i w wyniku dokładnej oceny dokonanej przez instytucję, oczekuje się, że P2R zostaną uznane za informację poufną. Wyszczególniono również przykłady sytuacji, w których P2G mogą stanowić zdarzenia cenotwórcze.  

Emitenci, którzy podlegają obowiązkowi zachowania przejrzystości zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenie MAR6 powinni zapoznać się z treścią Wytycznych oraz dołożyć wszelkich starań, aby się do nich stosować. 

__________________
1Pełna treść Wytycznych
2Rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012
3Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE
4z ang. Pillar 2 Requirement
5z ang. Pillar 2 Guidance
6Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE