Komunikat dot. wydania ostatecznej decyzji w sprawie Pawła Paluchowskiego

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 14 kwietnia 2022 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 1 października 2021 r. nakładającą na Pawła Paluchowskiego – prezesa zarządu Mediatel SA („Spółka”, „Emitent”)

 • karę pieniężną w wysokości 50 000 zł za nienależyte wykonanie przez Mediatel SA obowiązków informacyjnych w zakresie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.
 • karę pieniężną w wysokości 550 000 zł za:

  • nienależyte wykonanie przez Mediatel SA obowiązków informacyjnych w zakresie raportów okresowych:
  • skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.,
  • raportu rocznego za 2016 r.,
  • skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.,
  • skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,
  • skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,
  • skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.,
  • raportu rocznego za 2017 r.,
  • skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.,
  • niewykonanie przez Mediatel SA obowiązków informacyjnych w zakresie raportów okresowych:
  • skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.,
  • skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.,
  • skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.,
  • raportu rocznego za 2018 r.,
  • skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.,

co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). 

Po przeanalizowaniu wniosku Pawła Paluchowskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Maksymalny wymiar każdej z wymienionych kar wynosi 1 000 000 zł.