Komunikat dot. utrzymania w mocy decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej TUW MEDICUM

data aktualizacji

Komisja 29 kwietnia 2022 r. wydała decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 23 grudnia 2019 r. w zakresie cofnięcia Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM z siedzibą w Warszawie (obecnie: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji; „MEDICUM”) zezwolenia wydanego 20 października 2015 r. na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej dotyczącej:

Grupy 1 - ubezpieczeń wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

1) świadczenia jednorazowe 
2) świadczenia powtarzające się 
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 

4) przewóz osób

Grupy 2 - ubezpieczeń choroby: 

1) świadczenia jednorazowe 
2) świadczenia powtarzające się 

3) świadczenia kombinowane

Grupy 3 - ubezpieczeń casco pojazdów lądowych z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 

1) pojazdach samochodowych 

2) pojazdach lądowych bez własnego napędu

Grupy 7 - ubezpieczeń przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu

Grupy 8 - ubezpieczeń szkód, obejmujących szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły: 

1) ogień 
2) eksplozję 
3) burzę 
4) inne żywioły 
5) energię jądrową 

6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia

Grupy 9 - ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8

Grupy 10 - ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika

Grupy 13 - ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12

Grupy 14 - ubezpieczeń kredytu, w tym:

1) ogólnej niewypłacalności

2) kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego

Grupy 15 - gwarancji ubezpieczeniowej:

1) bezpośrednia

2) pośrednia

Grupy 16 - ubezpieczeń ryzyk finansowych, w tym:

1) ryzyka utraty zatrudnienia
2) niewystarczającego dochodu
3) złych warunków atmosferycznych
4) utraty zysków
5) stałych wydatków ogólnych
6) nieprzewidzianych wydatków handlowych
7) utraty wartości rynkowej
8) utraty stałego źródła dochodu
9) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi

10) innych strat finansowych

Grupy 18 - ubezpieczeń świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Przesłanką cofnięcia zezwolenia było wykonywanie przez MEDICUM działalności ubezpieczeniowej:

a) z naruszeniem planu działalności, obejmującego trzy pierwsze lata obrotowe działalności,

b) w sposób niezapewniający zdolności do wykonywania zobowiązań, uwzględniając szczególnie niedostateczne zasoby kapitałowe zakładu ubezpieczeń w połączeniu z ryzykownym profilem prowadzonej działalności ubezpieczeniowej oraz naruszeniami przepisów dotyczących systemu zarządzania zakładem ubezpieczeń.

Po przeanalizowaniu wniosku MEDICUM o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.