Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia rządowe propozycje dotyczące wsparcia kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia przedstawione przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego propozycje dotyczące wsparcia kredytobiorców posiadających mieszkaniowe kredyty hipoteczne. 

W opinii Urzędu KNF przedstawione przez Premiera propozycje stanowią skuteczną formę pomocy osobom spłacającym takie kredyty – zwłaszcza tym, które w wyniku wzrostu miesięcznych rat znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. 

Urząd KNF bierze aktywny udział w opracowaniu docelowych rozwiązań regulacyjnych służących wdrożeniu zaprezentowanego pakietu działań.

Pakiet działań wspierających obejmuje następujące kluczowe elementy.

Po pierwsze, zaproponowana została modyfikacja zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) oraz jego finansowe wzmocnienie. Zmiany te umożliwią szersze wykorzystanie FWK przez spełniających kryteria kredytobiorców. Instrumenty zawarte w tej propozycji, przy wzmocnieniu kapitałowym funduszu przez banki oraz zmianach operacyjnych w obszarze procedowania wniosków, stworzą skuteczny mechanizm wsparcia dla znaczącej grupy kredytobiorców. 

Po drugie, zaprezentowana została nowa postać tzw. wakacji kredytowych, których formuła sprawdziła się jako działanie osłonowe w czasie pandemii. Wdrożenie tego rozwiązania powinno wpłynąć pozytywnie nie tylko na bezpieczeństwo finansowe kredytobiorców, lecz także – w połączeniu z dobrymi wynikami finansowymi osiąganymi przez banki w ostatnim czasie – przełożyć się na ogólny wzrost odporności i  bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego w dłuższej perspektywie.

Po trzecie, właściwe w opinii UKNF jest przyspieszenie planowanego zastąpienia, na potrzeby hipotecznych kredytów mieszkaniowych, wskaźnika WIBOR nowym, alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym opartym o oprocentowanie transakcji finansowych w terminie O/N (overnight). Będzie to odpowiadało rozwiązaniom funkcjonującym na najbardziej rozwiniętych rynkach finansowych. Nowy wskaźnik będzie obliczany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne (BMR) przez administratora posiadającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Urząd KNF oczekuje, że wszelkie działania niezbędne do rozpoczęcia opracowywania nowego wskaźnika zostaną zrealizowane przez odpowiedniego administratora we współpracy z sektorem bankowym w możliwie najkrótszym czasie. Wypracowane zostaną także rozwiązania awaryjne na wypadek braku rozpoczęcia opracowywania takiego wskaźnika w zakreślonym terminie.

Zaprezentowane rozwiązania stanowią w ocenie Urzędu KNF kompleksowy pakiet, równoważący interesy uczestników rynku finansowego, w tym kredytobiorców, którzy historycznie decydowali się na różne rodzaje produktów kredytowych, akceptując różny poziom ryzyka związanego z tymi produktami. Wpisują się także w powszechnie obowiązujące i ugruntowane w krajach rozwiniętych zasady ekonomii i funkcjonowania rynku finansowego. 

Zaproponowane działania wspierające są możliwe do realizacji dzięki obecnej, korzystnej sytuacji sektora bankowego oraz dzięki dobrym perspektywom w zakresie kształtowania się wyników finansowych banków. Pozwolą one klientom banków na bezpieczne przejście przez ewentualne czasowe trudności w płatnościach kredytowych, a w efekcie zapewnią także długofalową stabilność sektora bankowego.