Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat dot. nałożenia kary pieniężnej na Andrzeja Budzika

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 25 lutego 2022 r. decyzję nakładającą na Andrzeja Budzika jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (członkiem rady nadzorczej) w AQT WATER SA z siedzibą w Łomży („Spółka”)

  • karę pieniężną w wysokości 210 000 zł

za niezawiadomienie Komisji i Spółki, niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu transakcji, o transakcjach na rachunek własny zbycia akcji Spółki, dotyczących sprzedaży:

a) 1 437 akcji o łącznej wartości 23 487 zł zawartej 31 stycznia 2020 r.,
b) 5 akcji o łącznej wartości 64 zł zawartej 6 lutego 2020 r.,
c) 3 akcji o łącznej wartości 39,6 zł zawartej 10 lutego 2020 r.,
d) 784 akcji o łącznej wartości 7 710,7 zł zawartej 14 lutego 2020 r.,
e) 34 akcji o łącznej wartości 380,8 zł zawartej 18 lutego 2020 r.,
f) 92 akcji o łącznej wartości 997,9 zł zawartej 29 kwietnia 2020 r.,
g) 2 586 akcji o łącznej wartości 29 253,3 zł zawartej 30 kwietnia 2020 r.,
h) 2 564 akcji o łącznej wartości 27 071,4 zł zawartej 4 maja 2020 r.,
i) 2 886 akcji o łącznej wartości 31 133 zł zawartej 5 maja 2020 r., 
j) 514 akcji o łącznej wartości 5 654 zł zawartej 6 maja 2020 r., 
k) 12 009 akcji o łącznej wartości 135 384,1 zł zawartej 7 maja 2020 r., 
l) 10 akcji o łącznej wartości 104 zł zawartej 8 maja 2020 r., 
m) 100 akcji o łącznej wartości 1 035 zł zawartej 11 maja 2020 r., 
n) 1 000 akcji o łącznej wartości 9 700 zł zawartej 18 maja 2020 r., 
o) 5 akcji o łącznej wartości 46 zł zawartej 19 maja 2020 r., 
p) 51 akcji o łącznej wartości 466,65 zł zawartej 20 maja 2020 r., 
q) 2 487 akcji o łącznej wartości 23 397,6 zł zawartej 21 maja 2020 r., 
r) 1 000 akcji o łącznej wartości 9 552 zł zawartej 22 maja 2020 r., 
s) 2 710 akcji o łącznej wartości 25 657,5 zł zawartej 25 maja 2020 r., 
t) 10 akcji o łącznej wartości 93 zł zawartej 26 maja 2020 r., 
u) 537 akcji o łącznej wartości 4 836,7 zł zawartej 27 maja 2020 r., 
v) 44 akcji o łącznej wartości 400,4 zł zawartej 28 maja 2020 r., 
w) 6 963 akcji o łącznej wartości 67 133,7 zł zawartej 2 czerwca 2020 r., 

x) 6 609 akcji o łącznej wartości 74 347,1 zł zawartej 3 czerwca 2020 r.,

co stanowiło naruszenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”)

Andrzej Budzik nie dopełnił ciążących na nim obowiązków dotyczących powiadomienia Komisji i Spółki o zawartych transakcjach na akcjach Spółki aż dwadzieścia cztery razy, podczas gdy miał obowiązek zawiadomić o każdej kolejnej transakcji. Brak powiadomienia spowodował sytuację, w której inwestorzy nie mieli aktualnych danych o dokonywanych przez Andrzeja Budzika transakcjach, co uniemożliwiało im bieżące monitorowanie tych transakcji. Tym samym nie został zapewniony równy dostęp do informacji dotyczących zmian w akcjonariacie Spółki.

Od osób pełniących obowiązki zarządcze w spółkach oraz osób blisko z nimi związanych wymaga się szczególnej staranności w wykonywaniu obowiązków notyfikacyjnych. Są one uprzywilejowane w stosunku do innych inwestorów, gdyż posiadają szczegółową wiedzę o sytuacji finansowej i gospodarczej spółki, a osoby blisko z nimi związane mają do niej ułatwiony dostęp. Wiedza pozostałych inwestorów o dokonywanych przez nie transakcjach na akcjach emitenta na rachunek własny pozwala inwestorom na podjęcie decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w spółkę lub o wycofaniu tego zaangażowania we właściwym czasie. Rzetelne wypełnianie przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane obowiązków dotyczących zawiadamiania o transakcjach ma istotne znaczenie, gdyż takie transakcje mogą być dla inwestorów sygnałem o obecnej i przyszłej sytuacji emitenta.

Decyzja nie jest ostateczna. Andrzej Budzik może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tą decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 2 072 800 zł.

Do pobrania

Komunikat dot. nałożenia kary pieniężnej na Andrzeja Budzika

plik .pdf, 432,1kB
Pobierz