Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat UKNF dotyczący obowiązków informacyjnych emitentów w związku z sytuacją polityczno-gospodarczą w Ukrainie

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

W związku z sytuacją polityczno-gospodarczą na terytorium Ukrainy oraz wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmowego CRP na terytorium Polski dotyczącego zagrożeń związanych z wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącym systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „UKNF”) zaleca emitentom niezwłoczne podjęcie co najmniej poniższych działań:

  • monitorowanie czy raporty udostępniane przez emitenta do publicznej wiadomości za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (dalej „ESPI”) są przekazywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Dodatkowo UKNF rekomenduje dokonanie weryfikacji posiadanych przez emitenta liczby aktywnych kont w systemie ESPI. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Korzystania z ESPI (dalej „Regulamin”) emitent ma obowiązek posiadać, co najmniej dwa aktywne konta w ESPI. Jednocześnie § 10 ust. 4 Regulaminu stanowi, że maksymalna liczba kont przypadająca na jednego emitenta nie powinna być większa niż pięć, a w uzasadnionych przypadkach liczba przydzielonych kont może zostać zwiększona;
  • analizę i monitorowanie wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na działalność emitenta lub jego grupy kapitałowej, bądź na wyniki finansowe w perspektywie kolejnych okresów i w przypadku zidentyfikowania informacji poufnej, o której mowa w art. 7 Rozporządzeniu MAR1 niezwłoczne przekazanie odpowiedniego raportu;
  • przedstawienie informacji dotyczących faktycznego i potencjalnego wpływu wskazanej sytuacji na działalność emitenta lub jego grupy kapitałowej w raporcie okresowym za 2021 rok oraz w kwartalnych i śródrocznych raportach okresowych za 2022 r.

Sytuacja w Ukrainie może wpłynąć na pozycje prezentowane w sprawozdaniach finansowych na dzień bilansowy (par. 8 MSR 10, art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości2) lub wpłynąć na ujęcie oraz wycenę pozycji po dniu bilansowym. W obu przypadkach należy:

  • ocenić wpływ ww. sytuacji na założenie o kontynuacji działalności (par. 14-16 MSR 10, art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości);
  • ujawnić informacje na temat skutków ww. sytuacji dla sprawozdań finansowych (par. 19-22 MSR 10, art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości, pkt 26 B. Dodatkowe noty objaśniające,  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości);
  • rozważyć konieczność ujawnienia dodatkowych informacji w sprawozdaniu finansowym (por. par. 17 lit. c) MSR 1, art. 48 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o rachunkowości).
______________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)
2Ustawa z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.)
Do pobrania

Komunikat UKNF dotyczący obowiązków informacyjnych emitentów w związku z sytuacja polityczno-gospodarczą w Ukrainie

plik .pdf, 433,4kB
Pobierz