Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat dotyczący wydania ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kar pieniężnych na mBank SA

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 17 grudnia 2021 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 16 kwietnia 2021 r. nakładającą na mBank SA („mBank”)

I. karę pieniężną w wysokości 50 000 zł za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz w związku z wyceną akcji jednej spółki, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tego funduszu oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa, co stanowi naruszenie art. 72 ust. 3 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa o funduszach inwestycyjnych”) 

II. karę pieniężną w wysokości 4 250 000 zł za:

A. nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, w związku z wyceną pakietów wierzytelności, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tych funduszy oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa, co stanowi naruszenie art. 72 ust. 3 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 7 Ustawy o funduszach inwestycyjnych

B. niepodejmowanie czynności mających na celu weryfikację zgodności działalności Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem interesu uczestników tych funduszy, co stanowi naruszenie art. 72 ust. 1 pkt 10 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Naruszenia wymienione w I punkcie związane były z pełnieniem funkcji depozytariusza dla funduszu:

  • Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities („Altus FIZ GO”, „Fundusz”).

Naruszenia wskazane w II punkcie związane były z pełnieniem funkcji depozytariusza następujących Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych:

  • easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („easyDebt”),
  • GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („GBWP”),
  • GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („GetPro”),
  • Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Universe 3”). 

Po przeanalizowaniu wniosku mBanku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Maksymalny wymiar kary za każde z naruszeń wskazanych w pkt I-II wynosi 5 000 000 zł.

Do pobrania

Komunikat dotyczący wydania ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kar pieniężnych na mBank SA

plik .pdf, 428,7kB
Pobierz