Komunikat UKNF ws. wejścia w życie zaktualizowanych wytycznych EBA/GL/2021/06

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) zwraca uwagę, że 31 grudnia 2021 r. weszły w życie zaktualizowane „Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06), zastępujące wcześniejsze wytyczne (EBA/GL/2017/12).

Nowe wytyczne EBA/GL/2021/06 szczególną uwagę przykładają do konieczności uwzględnienia w ramach oceny odpowiedniości członków zarządu (zarówno indywidualnej jak i zbiorowej) kompetencji w zakresie: zarządzania ryzykami ESG oraz kwestii związanych z obszarem AML.

W odniesieniu do obszaru AML, istotne będzie uwzględnienie przy ocenie osoby odpowiedzialnej w zarządzie podmiotu za wdrożenie stosownych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w tym zakresie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy/finansowaniem terroryzmu.

W ramach indywidualnej i zbiorowej oceny odpowiedniości należy także zwrócić szczególną uwagę na naruszenia w zakresie AML, w tym w ramach bieżącej oceny należytego wypełniania powierzonych obowiązków.

W związku z tym, przy dokonywaniu oceny spełniania wymogów odpowiedniości przez członków zarządów i rad nadzorczych podmiotów nadzorowanych, organ nadzoru uwzględniać będzie wytyczne EBA/GL/2021/06 i oczekuje, że zostaną one uwzględnione również w ocenach prowadzonych przez właściwe organy podmiotów nadzorowanych.

Jednocześnie UKNF informuje, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami dotyczącymi iteracyjnego rozwoju „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF” („Metodyka”), trwają prace nad aktualizacją Metodyki, uwzględniającą m.in. zmiany w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, jak również inne zmiany regulacyjne istotne w procesie oceny odpowiedniości, które miały miejsce od momentu publikacji Metodyki.

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, w nowej iteracji Metodyki planowane jest również uwzględnienie informacji zwrotnych od interesariuszy, które wpłynęły do UKNF od wejścia w życie pierwszej wersji Metodyki, jak również doświadczeń nadzorczych z tego okresu.