Zatwierdzenie prospektu STS Holding SA oraz Marvipol Development SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 23 listopada 2021 roku zatwierdzono prospekt:
  • STS Holding SA z siedzibą w Katowicach, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B STS Holding SA z siedzibą w Katowicach (firma inwestycyjna: mBank SA i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Biuro Maklerskie)
  • Marvipol Development SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji Marvipol Development SA z siedzibą w Warszawie emitowanych w ramach pierwszego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 70.000.000 złotych (firma inwestycyjna: Michael/Ström Dom Maklerski SA)

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.