Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Wyróżnienia Instytucja finansowa przyjazna mediacji

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Kapituła w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF podjęła uchwałę o przyznaniu w bieżącym roku wyróżnienia Instytucja finansowa przyjazna mediacji. W tym roku w gronie wyróżnionych znalazły się następujące instytucje finansowe: PZU SA, TUiR Warta SA, STU ERGO Hestia SA, InterRisk TU SA VIG, Uniqa TU SA, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Compensa TU SA, Vienna Life TU na Życie SA VIG, TUZ TUW, Link4 TU SA oraz Wiener TU SA VIG. 

Wyróżnienie zostało ustanowione w celu propagowania wśród instytucji finansowych idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez nie usług.

Wyróżnionym instytucjom gratulujemy i dziękujemy za dotychczasowe działania na rzecz propagowania polubownych metod rozwiązywania sporów, co przyczynia się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego.

W dalszym ciągu na rynku finansowym obserwuje się znaczące zainteresowanie polubownymi metodami rozwiązania sporów, w szczególności postępowaniem mediacyjnym, które charakteryzuje się szybkością oraz niskim kosztem. Nadal w większości przypadków mediacje kończą się wypracowaniem porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu. 

Od kwietnia 2020 roku Sąd Polubowny działa w trybie zdalnym, co wiąże się z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zdalna formuła postępowań polubownych jest doceniana i została przyjęta jako rozwiązanie najbardziej optymalne dla stron postępowania w aktualnej sytuacji. Potwierdzeniem tego jest stały napływ do Sądu Polubownego dużej liczby wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego (głównie mediacji) i zgód na przeprowadzenie tego postępowania. W bieżącym roku do Sądu Polubownego wpłynęło ponad 2006 wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego. Na chwilę obecną w 813 sprawach wyrażono zgodę na postępowanie polubowne. Liczba prowadzonych aktualnie postępowań wskazuje na rosnącą popularność  polubownych metod rozwiązywania sporów na rynku finansowym, a także potwierdza potrzebę funkcjonowania na rynku finansowym mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, który cieszy się zaufaniem zarówno instytucji finansowych, jak i ich klientów.

Ponadto, w październiku br. w Sądzie Polubownym uruchomiono projekt mediacji dotyczących umów kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty innej niż waluta polska. 

Mając to uwadze wierzymy, że liczba instytucji zabiegających o przyznanie wyróżnienia będzie rosła i z roku na rok grono laureatów będzie się poszerzać także o podmioty z innych sektorów rynku finansowego.