Komunikat KNF dotyczący wydania decyzji administracyjnej ws. Indygotech Minerals SA w likwidacji

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 1 października 2021 r. decyzję nakładającą na Indygotech Minerals SA w likwidacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 

  • karę pieniężną w wysokości 500 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017, co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W raporcie rocznym za rok obrotowy 2017 Spółka:

a) nie zamieściła we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego oraz w dodatkowych notach objaśniających odpowiednio stwierdzenia, że istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności oraz informacji o występowaniu niepewności wynikających z tych okoliczności,
b) nie utworzyła w sprawozdaniu finansowym rezerw na przewidywana stratę z tytułu poręczeń wekslowych udzielonych na rzecz jednostek powiązanych,
c) przekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2017 bez sprawozdania firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 r. 

W skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2017 Spółka:

a) nie zamieściła ujawnień związanych z występowaniem istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności,
b) nie utworzyła rezerwy na straty z tytułu poręczeń wekslowych udzielonych na rzecz jednostek powiązanych,
c) nieprawidłowo oszacowała wartość odzyskiwalną, a w konsekwencji nieprawidłowo wyceniła wartość przypisanej jednostki zależnej poprzez przyjęcie założeń niemających potwierdzenia w faktycznie uzyskiwanych przepływach środków pieniężnych w okresach wcześniejszych,
d) przekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 bez sprawozdania firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego emitenta za rok obrotowy 2017.

Spółka rażąco naruszyła obowiązki informacyjne, które są podstawowym środkiem zapewniającym transparentność rynku kapitałowego. W konsekwencji inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji dotyczących kondycji finansowej Spółki, co oznacza, że mogli podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o niepełny, a tym samym nieprawdziwy obraz Spółki. 

Komisja podkreśla, że nienależyte wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów okresowych godzi w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz jego bezpieczeństwo i przejrzystość. Inwestorzy powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących Spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających tych instrumentów, gdyż może ona stanowić podstawę do podjęcia przez nich decyzji inwestycyjnej. 

Należy podkreślić, że w następstwie przekazania przez Spółkę wymienionych raportów bez sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego został zawieszony obrót akcjami Spółki na głównym rynku GPW od 4 maja 2018 r.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za stwierdzone naruszenia wynosi 5 000 000 zł.