Komunikat KNF dot. wydania ostatecznej decyzji administracyjnej ws. Michała Feista – wiceprezesa zarządu Abadon Real Estate SA z siedzibą w Bielsku-Białej

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 1 października 2021 r. ostateczną decyzję nakładającą na Michała Feista

  • karę pieniężną w wysokości 100 000 zł 

za rozpowszechnienie nierzetelnych informacji, które wprowadzały lub mogły wprowadzać w błąd w zakresie akcji Abadon Real Estate SA („Abadon”, „Spółka”) w 2016 r., co stanowi naruszenie art. 39 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

17 października 2016 r. oraz 14 grudnia 2016 r. spółka Abadon opublikowała raporty nr 39/2016 i nr 56/2016 o zmianie stanu posiadania akcji Abadon przez Murapol SA („Murapol”). Michał Feist, jako wiceprezes zarządu Abadon, reprezentujący Spółkę oraz pełniący funkcję prokurenta w Murapol, podpisał raporty i rozpowszechnił je przez Internet tj. przekazał je drogą teletransmisji za pośrednictwem ESPI. Raporty zostały następnie automatycznie przekazane dystrybutorom, tj. GPW i agencjom informacyjnym. W związku z tym rynek otrzymał informację o stanie posiadania ogólnej liczby głosów akcji Spółki posiadanych przez Murapol.

Raport bieżący nr 39/2016 informował, że Murapol samodzielnie zszedł z progu 90% ogólnej liczby głosów (z udziału 100% ogólnej liczby głosów do 79,65% ogólnej liczby głosów). W rzeczywistości, wraz z „podmiotami parkującymi”, Murapol posiadał udział w ogólnej liczbie głosów w Abadon wynoszący 99,61%.

Raport bieżący nr 56/2016 informował, że Murapol samodzielnie przekroczył próg 90% ogólnej liczby głosów w Abadon (z 79,65% do 90,71%). W rzeczywistości, wraz z „podmiotami parkującymi”, nie przekroczył tego progu. Udział zmienił się jedynie z 99,61% do 99,83% ogólnej liczby głosów.

Akcje Spółki na rzecz Murapol posiadały w znacznej części inne podmioty („podmioty parkujące”). Akcje Abadon zostały nabyte od Murapol przez 4 inwestorów związanych z Murapol porozumieniami dotyczącymi płatności ceny i umowami dotyczącymi wzajemnych rozliczeń. Murapol skutecznie rozlokował akcje Abadon wśród podmiotów trzecich i umowami zablokował im możliwość zbywania tych akcji, zapewniając sobie dalszą kontrolę nad zbytymi pakietami. Raporty zawierały informacje jedynie o indywidualnym udziale Murapol w ogólnej liczbie głosów w Abadon, bez wskazania „podmiotów parkujących” i wielkości ich udziałów.

Z powodu działań Michała Feista na rynku panował stan dezinformacji w zakresie stanu posiadania akcji Abadon przez Murapol, który utrzymywał się do 18 stycznia 2019 r., kiedy to Abadon raportem bieżącym nr 6/2019 poinformowała o przymusowym wykupie akcji Spółki przez Murapol. Dopiero wtedy rynek dowiedział się na temat rzeczywistego udziału Murapol w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Manipulowanie informacją, w tym przekazywanie informacji nieprawdziwych celem czerpania korzyści, godzi w podstawowe zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, jego przejrzystość oraz przede wszystkim wpływa na utratę zaufania inwestorów do tego rynku. Powoduje również, że akcjonariusze mniejszościowi nieświadomi zagrożenia są narażeni na utratę swoich środków. Tylko rzetelne raporty pozwalają ocenić sytuację ekonomiczną spółki i świadomie dokonać wyboru inwestycji. Zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego, jego stabilność, bezpieczeństwo, przejrzystość, a także ochronę interesów uczestników tego rynku.

Michał Feist powinien być świadomy rangi odpowiedzialności, jaka na nim ciąży w związku z rozpowszechnianiem informacji za pośrednictwem raportów oraz nieuchronności sankcji w przypadku dokonywania manipulacji informacją. Taka działalność jest karalna i skutkuje odpowiedzią Komisji w postaci podjęcia odpowiednich środków nadzorczych wobec osoby dopuszczającej się naruszenia.

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanego naruszenia wynosi 200 000 zł lub do wysokości dziesięciokrotności uzyskanej korzyści majątkowej albo obie te kary łącznie. 

Na skutek złożonego przez Michała Feista wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła naruszenie i podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.