Komunikat ws. odwieszenia obrotu akcjami Korporacja Budowlana Dom SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2021 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki:

  • Korporacja Budowlana Dom SA w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości kompletnego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021 r., tj. zawierającego raporty biegłego rewidenta z przeglądów skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2021 r.

Wznowienie obrotu akcjami ww. spółki nastąpiło od dnia 13 października 2021 r.