Komunikat KNF dotyczący wydania ostatecznej decyzji ws. prezesa zarządu Drop SA

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 20 sierpnia 2021 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 24 września 2019 r. nakładającą na osobę fizyczną1

  • karę pieniężną w wysokości 90 000 zł

za naruszenie przez Drop SA art. 56 ustawy o ofercie w związku z art. 154 ustawy obrocie instrumentami finansowymi, tj. nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej 25 stycznia 2017 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną Drop sp. z o.o. w okresie, w którym osoba fizyczna1 pełniła funkcję prezesa zarządu Spółki.
Po przeanalizowaniu wniosku osoby fizycznej1 o ponowne rozpatrzenie sprawy Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosił 100 000 zł.

______________________
1Komunikat zaktualizowany w związku z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.