Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 r.

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych 
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1.    Komisja jednogłośnie utrzymała treść krajowej interwencji produktowej dotyczącej ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD).

Po zapoznaniu się z informacjami na temat skutków i następstw stosowania decyzji KNF z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD), Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę o niewprowadzaniu zmian do ww. decyzji oraz kontynuowaniu monitoringu aktywności i wyników klientów detalicznych, w tym klientów doświadczonych, w ramach corocznego badania rynku Forex/CFD.

W ocenie KNF nie ma przeszkody dla pozostawienia możliwości zawierania transakcji z wyższym poziomem dźwigni klientom detalicznym posiadającym status klienta doświadczonego, ze względu na to, że klienci doświadczeni odbyli stosowne szkolenia (wymagane interwencją produktową), posiadają doświadczenie zawodowe lub właściwe certyfikaty potwierdzające wiedzę w zakresie inwestycji w CFD, jak również dokonali odpowiedniej liczby transakcji na rynku CFD. 

Urząd KNF zaobserwował zainteresowanie klientów detalicznych uzyskaniem statusu klienta doświadczonego. Liczba rachunków klientów doświadczonych systematycznie rosła w pierwszych miesiącach interwencji KNF, aby następnie się ustabilizować. Klienci doświadczeni odpowiadali za ok. 8% wartości transakcji klientów detalicznych. W ocenie KNF aktywność klientów doświadczonych jest wystarczająca, aby uzasadnić utrzymanie możliwości uzyskania takiego statusu.

Urząd KNF będzie kontynuował monitoring krajowego rynku instrumentów finansowych objętych interwencją KNF, na podstawie otrzymywanych corocznie wyników badania rynku Forex. 

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie:

 • Wioletty Morawskiej na członka Zarządu Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander SA z siedzibą w Warszawie

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

 • Banku Spółdzielczego w Łukowie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Kocku (bank przejmowany).

Połączenie następuje za zgodą i porozumieniem obu Banków, po wcześniejszych ustaleniach i podjęciu stosownych uchwał przez ich organy statutowe.

5.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej:

 • Quicko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach 
Zezwolenie obejmuje następujący zakres usług płatniczych:

1) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
2) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty;
3) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego;
4) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
5) wydawanie instrumentów płatniczych;
6) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej;
7) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku.

6.    Komisja zapoznała się z:

 • informacją o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w II kwartale 2021 r.
Do pobrania

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 r.

plik .pdf, 439,4kB
Pobierz