Komunikat KNF dot. wydania ostatecznej decyzji ws. BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (będącym następcą prawnym: Raiffeisen Bank Polska SA)

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 16 lipca 2021 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 26 lutego 2021 r. nakładającą na BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”)

  • karę pieniężną w wysokości 100 000 zł za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy w związku z wyceną akcji jednej ze spółek („Spółka”), której akcje wprowadzone zostały do obrotu na New Connect, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tego funduszu oraz wartość aktywów netto przypadająca na jednostkę uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem tego funduszu, co stanowi naruszenie art. 72 ust. 3 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa o funduszach inwestycyjnych”)

  • karę pieniężną w wysokości 100 000 zł za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez:

a) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
b) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych
c) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2
d) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji
e) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2
f) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych
g) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2
h) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +
i) Altus 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

w związku z wyceną akcji Spółki, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tych funduszy oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem ww. funduszy, co stanowi naruszenie art. 72 ust. 3 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 7 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Po przeanalizowaniu wniosku Banku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja uznała podniesione w nim zarzuty za niezasadne i podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Maksymalny wymiar kary w przypadku pierwszego z wymienionych naruszeń wynosi 541 959 500 zł, a w przypadku drugiego 5 000 000 zł. 

Wszystkie wskazane naruszenia były dokonane w okresie, gdy funkcję depozytariusza w odniesieniu do funduszy pełnił Raiffeisen Bank Polska SA. 31 października 2018 r. przeniesiono na BNP Paribas Bank Polska SA podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska SA. Działalność ta obejmowała m. in. wykonywanie funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych. Z uwagi na następstwo prawne, kary zostały nałożone na BNP Paribas Bank Polska SA.