Zatwierdzenie prospektu Eques Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wydano zezwolenie Eques Aktywnego Inwestowania Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Gdańsku na zmianę statutu w zakresie określenia, że certyfikaty inwestycyjne funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu:

  • Eques Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzonego w związku z ofertą publiczną certyfikatów serii BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL oraz w związku z zamiarem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii: A, O, R, T, U, W, AL, AR, AS, AT, AV, AX, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL (firmą inwestycyjną jest: NWAI Dom Maklerski SA). 

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych  lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie  do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne.
Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. 

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.