Komunikat UKNF ws. przedłużenia terminu na dostosowanie działalności TFI do przepisu art. 42b ust. 1 ustawy o funduszach

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 975, dalej „Rozporządzenie zmieniające”). Rozporządzenie zmieniające weszło w życie w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia.

Na mocy Rozporządzenia zmieniającego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 622, z późn. zm.) dodano § 12a, zgodnie z którym: „Termin określony w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 695), w zakresie dostosowania prowadzonej przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności do przepisu art. 42b ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przedłuża się do dnia 30 września 2021 r.”. 

Tym samym, po upływie terminu wskazanego powyżej, tj. w dniu 1 października 2021 r., towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno posiadać członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie oraz członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo, powołanych za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Dla wypełnienia tego obowiązku w terminie,  Towarzystwo powinno podjąć wszelkie niezbędne działania w celu przeprowadzenia procesu dostosowania zarządu towarzystwa do brzmienia nowych przepisów, w tym w szczególności: podjąć decyzję dotyczącą podziału kompetencji w zarządzie towarzystwa oraz wystąpić z odpowiednimi wnioskami do Komisji w terminie umożliwiającym przeprowadzenie przez Komisję postępowania administracyjnego i wydanie decyzji w sprawie do dnia 30 września 2021 r.