Komunikat KNF dotyczący wydania ostatecznej decyzji administracyjnej ws. Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 27 kwietnia 2021 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 30 listopada 2020 r. nakładającą na Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie („Bank”): 

  • karę pieniężną w wysokości 10 000 000 zł za liczne i długotrwałe naruszenia przepisów prawa, Statutu Banku oraz stworzenie zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi o znacznej skali i poważnych, negatywnych następstwach dla klientów Banku, co zostało szczegółowo wskazane w decyzji z 30 listopada 2020 roku. 

Po przeanalizowaniu wniosku Banku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja uznała podniesione w nim zarzuty za niezasadne i podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Maksymalny wymiar kary, jaki Komisja mogła wymierzyć w tym przypadku, wynosi 44 839 400 zł.