Komunikat UKNF dotyczący wytycznych ESMA w sprawie prospektu

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że do prospektów, które będą zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego od dnia 4 maja 2021 r. będą mieć zastosowanie „Wytyczne dotyczące obowiązków informacyjnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie prospektu (ESMA32-382-1138)”, które zastępują dotychczas stosowane „ESMA update of the CESR recommendations_The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive (ESMA/2013/319)”, z zastrzeżeniem poniższej informacji.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jednocześnie przypomina, w nawiązaniu do stanowiska ESMA z dnia 30 września 2020 r. (ESMA31-62-1491), że do prospektów emitentów specjalnych, wskazanych w załączniku nr 29 do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004, nadal będą mieć zastosowanie rekomendacje zawarte w „ESMA update of the CESR recommendations The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive (ESMA/2011/81)”.