Przejęcie Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), działając na podstawie art. 146b ust. 1 ustawy Prawo bankowe1, podjęła w dniu 15 kwietnia 2021 r. jednogłośną decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach (bank przejmowany) przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie (bank przejmujący), za zgodą banku przejmującego.

Decyzja KNF została podjęta w związku z niespełnianiem przez Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach wszystkich minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych przepisami prawa2. W związku z bardzo niekorzystną sytuacją ekonomiczno-finansową tego banku, konieczne było podjęcie przez KNF decyzji o przejęciu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach za zgodą banku przejmującego. Przejęcie Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie nie wpłynie negatywnie na stabilność banku przejmującego oraz zapewni bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w banku przejmowanym.

Działania poprzedzające podjęcie decyzji KNF zostały uzgodnione z bankiem przejmującym i skoordynowane z Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS (System Ochrony), którego bank przejmujący jest uczestnikiem. Funkcjonowanie banków spółdzielczych w ramach Systemu Ochrony wpływa na wzrost bezpieczeństwa działania banków będących jego uczestnikami, zarówno poprzez stały monitoring bieżącej sytuacji banków, jak również stworzone mechanizmy pomocy i wzajemnego wsparcia dla jego uczestników.

Zgodnie z określonymi w decyzji KNF z dnia 15 kwietnia 2021 r. warunkami połączenia:

- z dniem 16 kwietnia 2021 r.:

  • Zarząd Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach ulega rozwiązaniu, a kompetencje innych jego organów, z zastrzeżeniem art. 147 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, zostają zawieszone;
  • Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie obejmuje zarząd majątkiem Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach;
  • wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach.

Z dniem 1 maja 2021 r. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach.

______________________

1Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.)
2Art. 128 ust. 1 ustawy Prawo bankowe oraz art. 93.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r.) zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. (Dz. Urz. UE L 150 z dnia 7 czerwca 2019 r.)